اشرف کریمی

سمت: کارمند امور دفتری و بایگانی

تلفن: 5-34256001-026 داخلی 404

پست الکترونیکی: ahakarimi37@gmail.com

وظایف:

  • جمع آوری، تایپ، بایگانی و ارسال مکاتبات اداری
  • ویرایش گزارشات نهایی و تنظیم برای ارسال به چاپ نهایی
فهرست