جلال الدین سیاه پوش

سمت: کارشناس برنامه و بودجه (ارزیابی عملکرد)

تلفن: 5-34256001-026 داخلی 266

پست الکترونیکی: jsiahpoush@yahoo.com

وظایف:

  • پیگیری گزارش مربوط به ارزیابی عملكرد بخشهای علوم دامی استانها بر اساس معيارها و شاخص‌هاي مندرج در آیین­نامه مربوطه
  • دريافت آمار و اطلاعات مورد نياز و نيز اسناد و مدارك اثبات كننده فعاليت‌هاي پژوهشي، آموزشي، علمي و اجرايي سالانه در راستای ارزیابی عملكرد بخشهای علوم دامی استانها
  • پیگیری و برنامه ریزی برای تشکیل جلسات گروه­های تخصصی نظارت و ارزشیابی به شکل حضوری/ مجازی
  • کمک در تهیه و تدوین گزارش امتیاز عملكرد و بهره­وری، رتبه­بندي و تدوین گزارش تحلیلی سالانه ارزیابی عملكرد بخش­های تحقیقات علوم دامی استانی
  • انجام کلیه مکاتبات مربوط به موارد فوق و پیگیری تا حصول نتیجه
فهرست