نیروی انسانی مدیریت هماهنگی امور استانها و ایستگاه های تحقیقاتی

حمیدرضا سیدآبادی

سمت: مدیر هماهنگی امور استانها و ایستگاه های تحقیقاتی

دکتر موذذی (1380-1399)

فرامرز معززی

سمت: کارشناس آزمایشگاه

سید مهدی موسوی

سمت: کارشناس

فهرست