احد نژادمحمد نامقی

سمت: کارشناس تحقیقات زنبورعسل

تلفن: 5-34256001-026 داخلی 484

پست الکترونیکی: ahadbees@Gmail.com

وظایف:

  • همکاری در انجام کلیه امور پرورش ملکه طرح کلان اصلاح نژاد زنبورعسل
  • همکاری در کلیه مراحل پرورش زنبورعسل اعم از تغذیه، نگهداری و
  • همکاری در ارزیابی صفات مختلف زنبورعسل
فهرست