احمد رحمانی

سمت: کارشناس ارشد

تلفن: 5-34256001-026 داخلی 412

پست الکترونیکی: ahm_rahmani2005@yahoo.de

وظایف:

  • انجام امور محوله بخش
  • همکاری در اجرای پروژه های تحقیقاتی
  • همکاری در تنظیم صورتجلسات فنی بخش
  • انجام کارهای تایپی و مکاتبات، وارد کردن داده ها و …
فهرست