مهدی صفری نژاد

سمت: رئیس اداره فناوری اطلاعات

پست الکترونیکی: safarinezhad@asri.ir

تلفن: 5-34256001-026 داخلی 385

وظایف:

  • مدیریت امور شبکه موسسه

  • رفع مشکلات شبکه

علیرضا حسن پور

سمت: کارشناس فناوری اطلاعات

پست الکترونیکی: hasanpour@asri.ir

تلفن: 5-34256001-026 داخلی 386

وظایف:

  • انجام امور نرم افزاری موسسه

  • انجام امور سخت افزاری موسسه

  • رفع مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری

فهرست