جلیل صداقت پور

سمت: امین اموال (کارشناس انبار)

تلفن: 5-34256001-026 داخلی 375

پست الکترونیکی: jalilsedaghatpoor@yahoo.com

وظایف:

  • حسابداری اموال موسسه
  • کنترل پرداخت دستمزد قراردادهای خدماتی
فهرست