حسنعلی بنیادی

سمت: مسئول بایگانی

تلفن: 5-534256001-026 داخلی 348

وظایف:

  • بایگانی مدارک و نامه های همکاران در پرونده پرسنلی
  • ساماندهی و مرتب سازی پرونده پرسنلی همکاران
  • دیجیتال سازی پرونده ها
فهرست