حسن پیرمحمدی

سمت: کارشناس رسیدگی اسناد (اعتبارات)

تلفن: 5-34256001-026

پست الکترونیکی: pmhx2000@yahoo.com

وظایف:

  • رسیدگی اسناد مالی مطابقت با مقررات
فهرست