حسین عبودی فرحانی

سمت: کارمند امور اداری

تلفن: 5-34256001-026 داخلی 347

وظایف:

  • ارسال نامه صادره به صورت فیزیکی، فکس و ECE
  • ثبت نامه های وارده از طریق فکس، فیزیک و ECE
  • پیگیری نامه های صادره و اصلاح نامه ها
  • پیگیری نامه های وارده که به صورت ناقص ارسال شده اند
فهرست