حمیدرضا کرمی

سمت: مسئول دفتر امور مالی

تلفن: 5-34256001-026 داخلی 371

پست الکترونیکی: h_karami20@yahoo.com

وظایف:

  • هماهنگی امور حوزه مدیریت مالی
  • کنترل درآمدهای خدمات آزمایشگاهی و محصولات ایستگاه
فهرست