حمید عبدالهی

سمت: کارشناس امور اداری

تلفن: 5-34256001-026 داخلی 344

وظایف:

  • ثبت نامه های ارسالی به بخش های مختلف مؤسسه در دفتر
  • پیگیری ارسال و مراسلات
فهرست