صفرعلی صالحی نیا

سمت: مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه

پست الکترونیکی:

تلفن: 5-34256001-026 داخلی 265

عنایت الله غلامی

سمت: مسئول امور عقیدتی

پست الکترونیکی:

تلفن: 5-34256001-026 داخلی 334

فهرست