داود ابراهيمی ميمند

سمت: کارشناس

تلفن: 5-34256001 026

پست الکترونیکی: demeymand121@gmail .com

وظایف:

  • مسئول دفتر بخش تحقیقات تغذیه
  • هماهنگی و همکاری در برنامه ریزی کارهای اجرایی بخش
  • انجام امور اجرایی محوله بخش و پیگیری آنها
  • انجام کارهای تایپی و مکاتبات، وارد کردن داده ها و …
  • همکاری در اجرای طرحها و پروژه های تحقیقاتی
  • همکاری در تدوین استانداردهای آزمایشات تغذیه دام و طیور
فهرست