داود فلاح دوست

سمت: کارشناس برنامه و بودجه (امور تملکی)

تلفن: 5-34256001-026 داخلی 387

وظایف:

  • تهیه و تنظیم موافقتنامه های تملک دارایی های سرمایه ای (موافقتنامه طرح تکمیل و تجهیز، موافقتنامه طرح توسعه و تولید گاو نژاد سیستانی)
  • پیش بینی، برآورد، پیگیری و تهیه گزارش اعتبارات طرح تکمیل و تجهیز
  • پیش بینی، برآورد، پیگیری و تهیه گزارش اعتبارات طرح توسعه و تولید گاو نژاد سیستانی
  • برآورد، توزیع و تهیه گزارش عملکرد اعتبارات تملکی استانها
  • تکمیل فرم های مختلف بر اساس دستور العمل سالانه بودجه
  • انجام کلیه مکاتبات مربوط به موارد فوق و پیگیری تا حصول نتیجه
فهرست