بخش تحقیقات تغذیه دام و طیور

بخش تحقیقات تغذیه دام و طیور در سال 1348 تاسیس و فعالیت خود را در زمینه تعیین ترکیبات شیمیایی و استفاده بهینه از مواد خوراکی در تغذیه دام و طیور آغاز نمود. از سال 1365 فعالیت‌های تحقیقاتی آن گسترش یافته و به تحقیق در زمینه بهینه‌سازی فرآورده‌های فرعی کشاورزی و ضایعات صنایع غذایی و کاربرد آن‌ها در تغذیه دام و طیور و همچنین ساخت مکمل‌های مواد معدنی پرداخت. این بخش با دارا بودن آزمایشگاه‌های مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی مدرن در تجزیه شیمیایی مواد خوراکی، طی برنامه‌های پنج‌ساله اول، دوم و سوم موفق به شناسایی و تعیین ارزش غذایی بسیاری از مواد خوراکی معمول و غیرمعمول و استفاده آن‌ها در تغذیه دام و طیور گردیده است. بر اساس تحقیقات انجام شده در این زمینه، سه سمینار ملی پژوهشی تغذیه دام و طیور کشور را در سال‌های 1375، 1378 و 1380 برگزار نموده است.

زمینه های پژوهشی

  • ارزشیابی منابع خوراکی متداول و معمول در تغذیه دام و طیور

  • ارزشیابی منابع خوراکی غیرمتداول و پسماندها در تغذیه دام و طیور

  • شناسایی و دستیابی به منابع جدید علوفه‌ای

  • تعیین مواد خوراکی مناسب جهت جایگزین کردن با مواد خوراکی وارداتی

  • تعیین روش‌های مناسب عمل‌آوری و نگهداری خوراک دام و طیور

  • بهینه‌سازی الگوی تغذیه‌ای در مناطق مختلف کشور با توجه به منابع خوراکی محلی و در دسترس

فهرست