بخش تحقیقات فرآوری تولیدات دامی

بخش پژوهش های فرآوری محصولات دامي به منظور توسعه فعالیت های تحقیقاتی در زمینه فرآورده های لبنی، گوشت قرمز، تخم مرغ و الیاف دامی و پوست، در پایان سال 1378، از ادغام دو بخش “تکنولوژی شیر” و “پوست و الیاف دامی”  تاسیس گردید. این بخش دارای آزمایشگاه‌های ” آزمایشگاه شیر و لبنیات”، ” گوشت و تخم مرغ” و “پوست و الیاف دامی” است. شورای فنی بخش فرآوری تولیدات دامی مسئولیت ارزیابی و تصویب طرحها و پروژه‌های مربوط را به عهده دارد.  در حال حاضر الویت‌های پژوهشی این بخش عبارت است از:

– شناسایی و سامان‌دهی فرآورده‌های لبنی بومی کشور

–  بهبود کیفیت و افزایش ماندگاری فرآورده‌های گوشت و طیور

– ساخت فرآورده‌های باارزش افزوده و آماده‌ی مصرف با منشای دامی

– تنوع بخشی به فرآورده‌های دامی مصرف انسانی

–  شناسایی و تعیین میزان آلاینده‌های موثر(میکروبی ، شیمیایی، آفلاتوکسین ،آنتی بیوتیک و..) در فرآورده‌های دامی

–  بهبود کیفیت کرک و الیاف

–  بهبود روش‌های آماده سازی و نگهداری پوست بر اساس حفظ محیط زیست

وظایف کلیدی

– سیاست گذاری و پیشنهاد اولویت‌های پژوهشی مرتبط

– مشارکت در فرآیند ارزیابی و تصویب طرح ها و پروژه های پژوهشی مرتبط

– هدایت ، نظارت و ارزیابی طرح‌ها و پروژه های مرتبط پژوهشی مصوب درحال اجرا در موسسه و مراکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان‌ها در چارچوب مقررات مربوط

–  انجام و یا مشارکت در انجام  تحقیقات مورد نیاز بخش‌های اجرایی و تولیدی در ارتباط با علوم دامی در موسسه و مراکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان‌ها در راستای  قراردادهای مربوط

–  ایجاد ارتباط با بخش‌های اجرایی ، تولیدی و پژوهشی مرتبط با علوم دامی ، به منظور تبادل اطلاعات و و شناسایی نیازهای پژوهشی آن‌ها در  چارچوب مقررات مربوط

–  ایجاد ارتباط ، هماهنگی و همکاری با سازمان‌های جهانی در زمینه‌ی فرآوری محصولات دامی با رعایت مقررات مربوط؛

–  پیگیری و انجام ثبت اختراعات و اکتشافات علمی مرتبط با فعالیت‌های بخش ، از طریق مجاری ذیربط

زمینه های پژوهشی

الف) شیر و فرآورده های آن:  

– ساماندهی فرآورده‌های لبنی بومی ایران با پژوهش در راستای شناسایی فرآورده ها، استاندارد سازی، بسته بندی و ماندگاری، بازار پسندی (در بازارهای محلی، منطقه ای و کشوری)

–  تحقیق و بررسی در زمینه امکان ساخت انواع جدید فرآورده های لبنی به منظور ایجاد تنوع در بازار مصرف

– تحقیق و بررسی در زمینه روش‌های مختلف نگهداری و بسته بندی فرآورده‌های لبنی

–  تحقیق و بررسی در زمینه روش‌های مختلف ارتقاء کیفیت فرآورده‌های لبنی

ب) گوشت:

– تحقیق و بررسی در زمینه‌ی بهسازی عملیات کشتارگاهی

– تحقیق و بررسی در زمینه فرآوری پسماند (محصولات جنبی) کشتارگاهی به منظور ساخت فرآورده‌های مصرف انسانی و خوراک دام و طیور

–  تحقیق و بررسی در زمینه بهبود کیفیت و افزایش زمان ماندگاری گوشت و مرغ تازه

– تحقیق و بررسی در مورد روش های مختلف طبقه‌بندی، درجه بندی و بسته بندی گوشت و فرآورده‌های آن

–  تحقیق و بررسی در زمینه ساخت فرآورده های پروتئینی با ارزش افزوده و آماده‎ی مصرف

پ) تخم‌مرغ:

– تحقیق و بررسی در زمینه روش‌های مناسب بسته بندی ، نگهداری و  عرضه‌ی تخم‌مرغ و دیگر ماکیان

– ساخت فرآورده‌های فراسودمند و مکمل‌های رژیمی بر پایه پروتئین‌های تخم‌مرغ

ت) پوست و الیاف دامی:

– تحقیق و بررسی در زمینه ویژگی‌های کمی و کیفی الیاف و پوست دام‌های کشور

– تحقیق و بررسی در زمینه روش‌های مناسب پشم چینی، جمع آوری، فرآوری، انبارداری و کنترل کیفی الیاف دامی

– تحقیق و بررسی در زمینه روش های مناسب پوست کنی، دسته بندی، طبقه بندی، درجه بندی، فرآوری، بسته بندی و انبارداری پوست

فهرست