رامین علیوردی نسب

سمت: مدیر هماهنگی امور ایستگاه های موسسه

تلفن: 5-34256001-026 داخلی 518

پست الکترونیکی: aliverdinasab@yahoo.com

وظایف:

  • تعیین برنامه حضور نیروهای بخش لاین و فیزیولوژی و طیور جنوبی
  • تعیین نیازهای ایستگاه لاین فیزیولوژی و طیور جنوبی
  • برنامه ریزی جهت اولویت و اجرای طرحهای تحقیقاتی در بخش لاین و فیزیولوژی و طیور جنوبی
فهرست