رضا شایسته سیرت

سمت: مسئول مخابرات

تلفن: 5-34256001-026 داخلی 205

پست الکترونیکی: Rezashayeste57@gmail.com

وظایف:

  • بازدید از دستگاه مرکزی تلفن و سایر دستگاههای مخابراتی برای اطمینان از صحت عملکرد
  • نظارت مداوم بر کار دستگاه های مرکزی تلفن و خطوط تلفنی تحت نظر و گزارش به موقع تغییرات مورد نیاز
  • پیگیری رفع عیوب سیستم های ارتباطی و مخابراتی
  • نصب خطوط ارتباطی مخابراتی و تجهیزات مربوطه حسب دستور مقامات مافوق و در چارچوب مقررات مربوطه
  • انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی
سس
فهرست