سیاوش نجار درونکلائی

سمت: متصدی امور رفاهی و ورزش

تلفن: 5-34256001-026

وظایف:

  • تقسیم اقلام رفاهی بین کارکنان
  • پیگیری امور رفاهی کارکنان
فهرست