سیدمهدی موسوی

سمت: کارشناس

تلفن: 5-34256001-026 داخلی 463

پست الکترونیکی: Msg.mousavi@gmail.com

وظایف:

  • ثبت اطلاعات اسب در سامانه هویت اسب
  • ثبت اطلاعات اسب در سامانه شناسنامه
فهرست