سیده لیلا حسینی

سمت: رئیس اداره امور اداری

تلفن: 5-34256001-026 داخلی 350

پست الکترونیک:

وظایف:

  • ریاست امور اداری و پشتیبانی
  • بررسی و ارزیابی ارزشیابی همکاران
  • صدور احکام گوناگون
  • بررسی امور انجام شده همکاران امور اداری
فهرست