سمت: مسئول سامانه یکپارچه سازی اتوماسیون اداری

تلفن: 5-34256001-026 داخلی 345

وظایف:

  • به روز رسانی سامانه یکپارچه سازی اتوماسیون اداری
  • ایجاد الگوها و فرم ها در سامانه
  • هماهنگی با سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی جهت رفع مشکلات موجود در سامانه
  • انجام امور محوله
فهرست