شهاب الدين گودرزی

سمت: معاون مدیریت امور پژوهشی

تلفن: 5-34256001-026 داخلی 403

پست الکترونیکی: sh_goodarzi57@yahoo.com

وظایف:

  • مسئول سامانه سمپات (كليه مراحل طرح و پروژه و گزارشات نهايی)
  • دبير كميته علمی –فنی
  • امور مربوط به دانشجويان و نخبگان
فهرست