شهاب سهرابی

سمت: مدیر امور اداری و پشتیبانی

تلفن: 5-34256001-026 داخلی 340

وظایف:

  • مدیریت امور اداری و پشتیبانی
  • انجام مکاتبات لازم در خصوص امور جاری مؤسسه
  • مطابقت قانونی در صدور احکام، قراردادهای بیمه، امور صندوق بازنشستگی
  • نظارت بر انجام خدمات رفاهی، امور پشتیبانی و آموزش همکاران
فهرست