عبداله مرادی

سمت: مسئول امور رفاهی و ورزش

تلفن: 5-34256001-026 داخلی 356

وظایف:

  • صدور نامه های کسر از حقوق و ضمانت کارکنان
  • صدور تأییدیه های ضمانت
  • معرفی و پیگیری امور وام کارکنان
فهرست