علی اسکندری

سمت: کارشناس پشتیبانی

تلفن: 5-34256001-026 داخلی 304

پست الکترونیکی: ama6491@gmail.com

وظایف:

  • تهیه گزارش، تهیه بانک اطلاعات، نگهداری و حفاظت پرونده ها و اسناد و سوابق
  • همکاری و مشارکت در طراحی و تدوین آئین نامه ها و دستورالعمل ها
  • مشارکت در تدوین برنامه عملیاتی سالیانه اداره پشتیبانی
  • ایجاد هماهنگی بین قسمت های مختلف موسسه
فهرست