علی امین فلاح

سمت: مسئول اطلاع رسانی و خدمات علمی

تلفن: 5-34256001-026 داخلی 413

پست الکترونیکی: aliaminfallah@gmail.com

وظایف:

 • مدیریت اطلاع رسانی و خدمات علمی موسسه
 • مسئول برگزاری سخنرانی های علمی موسسه (دبیرخانه دائمی سخنرانی های علمی)
 • نماینده موسسه در علم سنجی پرسنل و موسسه در سازمان تات
 • نماینده موسسه در شورای سیاستگزاری اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات سازمان
 • انجام امورات مربوط به موزه ملی دامپروری
 • مدیر پروژه دیجیتال سازی منابع ملی
 • مدیرکتابخانه عمومی مشارکتی موسسه
 • مدیر مرکز رشد واحدهای فناور علوم دامی
 • دبیر و عضو شورای فنی مرکز رشد موسسه
 • دبیر و عضو شورای آی تی ( IT) موسسه
 • عضو شورای انتشارات موسسه
 • عضو شورای پژوهشی موسسه
 • مدیر نشریه گاهنامه اشاعه دانش
 • دبیر شورای سیاستگزاری و انتخاب منابع اطلاع رسانی و خدمات علمی
فهرست