علی اکبر قراگزلو

سمت: مسئول تاسیسات

تلفن: 5-34256001-026 داخلی 311

پست الکترونیکی: Akbar_2572@yahoo.com

وظایف:

  • انجام امور فنی و مهندسی مربوط به نگهداری از ساختمانها و تاسیسات
  • تهیه طرح‌های نوسازی قطعات و وسایل مربوط به تاسیسات
  • سرپرستی و نظارت بر لوله‌کشی ساختمان‌ها و تعمیر وسایل تاسیساتی
  • برقراری حسن تفاهم بین کارکنان واحد مربوطه و سایر واحدها
  • ثبت و گزارش کلیه امور واحد مربوطه به مسئولین ذیربط (شامل درخواست ها، وقایع غیرمترقبه، حوادث، کمبودها، نقایص و …)
  • انجام سایر امور محوله
فهرست