فرامرز معززی

سمت: کارشناس آزمایشگاه

تلفن: 5-34256001-026 داخلی 463

پست الکترونیکی: Moazezi2@gmail.com

وظایف:

  • کارشناس دبیرخانه دائمی کمیته ثبت اسب
  • سورت و بایگانی اطلاعات اسب
  • شرکت موردی جهت میکروچیپ گذاری و هویت اسب
دکتر موذذی (1380-1399)
فهرست