فروغ بیاتی

سمت: مسئول حقوق بازنشستگان

تلفن: 5-34256001-026 داخلی 373

پست الکترونیکی: f.bayati@areeo.ac.ir

وظایف:

  • مدیریت تغییرات حقوق بازنشستگان موسسه
  • مدیریت سامانه مالیات تکلیفی
فهرست