فروغ بیاتی

سمت: مسئول حقوق بازنشستگان

تلفن: 5-34256001-026 داخلی 373

پست الکترونیکی: f.bayati@areeo.ac.ir

وظایف:

 • ورود اطلاعات احکام جدید کارکنان شاغل، بازنشسته و موظف
 • ورود اطلاعات كسورات و مزایای کارکنان شاغل، بازنشسته و موظف
 • بررسی بخشنامه ها و برنامه ریزی جهت پرداخت کمک هزینه های رفاهی به کارکنان
 • تهیه، تنطیم و ارسال فایل حقوق شاغلین به سامانه ثبت حقوق و مزایا و نیز سامانه اطلاعات پرداخت
 • تهیه و ارسال درخواست وجه خزانه و بارگذاری فایل مربوطه جهت واریز حقوق شاغلین
 • تهیه، تنطیم و ارسال فایل حقوق بازنشستگان  و موظفین به صندوق بازنشستگی کشوری
 • ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی کارکنان شاغل و تایید مبلغ واریزی خزانه
 • ارسال لیست بیمه خدمات درمانی کارکنان شاغل، بازنشسته و موظف
 • ارسال اطلاعات شاغلین صندوق بازنشستگی و دریافت فرم 5/1
 • تهیه، تنظیم و ارسال لیست مالیات حقوق به سامانه امور مالیاتی کشور
 • تهیه و تنظیم تراز لیست حقوق، مزایا و کسورات به صورت ماهیانه
 • دریافت خروجی های مربوط به وام ها، بیمه و سایر کسورات
 • تنظيم و صدور اسناد حسابداري و ارجاع به حسابداری موسسه
فهرست