مجتبی عزیزی

سمت: کارشناس برنامه و بودجه (امور هزینه ای)

تلفن: 5-34256001-026 داخلی 381

پست الکترونیکی: mfa.azizi@yahoo.com

وظایف:

  • تهیه و تنظیم موافقتنامه تفصیلی
  • پیش بینی، برآورد، پیگیری و تهیه گزارش اعتبارات پرسنلی
  • پیش بینی، برآورد، پیگیری و تهیه گزارش اعتبارات سایر و غیرمستمر
  • برآورد، توزیع و تهیه گزارش عملکرد اعتبارات هزینه ای استانها
  • پیش بینی، تهیه گزارش عملکرد و سایر گزارشات مربوط به درآمد اختصاصی موسسه
  • تکمیل فرم های مختلف بر اساس دستور العمل سالانه بودجه
فهرست