مجید افشار

سمت: کارشناس آزمایشگاه الیاف دامی

تلفن: 5-34256001-026 داخلی 431

پست الکترونیکی:

وظایف:

  • همکاری در اجرای طرح ها و پروژه های تحقیقاتی
  • انجام آزمایشات الیاف دامی
فهرست