محرم ميرزائی

سمت: مسئول حسابداری درآمد و قراردادها

تلفن: 5-34256001-026 داخلی 372

پست الکترونیکی: mirzaeim576@gmail.com

وظایف:

  • ثبت و نگهداری حساب درآمدهای اختصاصی
  • کنترل اعتبارات عموی و اختصاصی
  • امور بانکی
فهرست