محمدحسن خالوباقری

سمت: کارشناس امور بازنشستگی

تلفن: 5-34256001-026 داخلی 352

وظایف:

  • بررسی سوابق بازنشستگی همکاران
  • انجام امور بازنشستگی
  • برقراری حقوق بازنشستگی و وطیفه بگیری همکاران
فهرست