محمدرضا قهرمانی

سمت: مسئول تنظیم دفاتر مالی

تلفن: 5-34256001-026 داخلی 370

وظایف:

  • تنظیم دفاتر و امور دفتری مطبق مقررات حسابداری تعهدی
فهرست