محمد حاتمی

سمت: کارمند امور اداری

تلفن: 5-34256001-026 داخلی 341

پست الکترونیکی: Mohammad_the@yahoo.com

وظایف:

  • آماده سازی فایل های آماری مورد نیاز
  • هماهنگی و آماده سازی صورتجلسات نیروی انسانی و منازل سازمانی
  • صدور احکام
  • همکاری با کارشناس امور بازنشستگی
فهرست