محمد زکی زاده

سمت: کارشناس اطلاع رسانی و خدمات علمی

تلفن: 5-34256001-026 داخلی 415

پست الکترونیکی: mohammadz421@gmail.com

وظایف:

  • مسئول خدمات مرجع
  • مسئول میز امانت
  • امورات مربوط به عضویت جامعه کتابخانه
  • مکاتبات مربوط به تاخیری ها
  • آماده سازی منابع کتابخانه
  • ثبت و امانت منابع کتابخانه اعم از کتاب ، پایان نامه ، گزارشات علمی ،گزارشات نهایی طرحها در قالبهای فارسی و انگلیسی
  • مشارکت و همکاری در چاپ و انتشار نشریه گاهنامه اشاعه دانش
  • انجام امورات مربوط به کتابخانه تخصصی علوم دامی موسسه
  • انجام امورات مربوط به کتابخانه عمومی مشارکتی موسسه
  • عضو ثابت کمیته حذف و اضافه منابع علمی مدیریت اطلاع رسانی و خدمات علمی
فهرست