محمد مهرآذر

سمت: متصدی حضور و غیاب

تلفن: 5-34256001-026 داخلی 353

وظایف:

  • بررسی ورود و خروج کارکنان
  • اعلام مانده مرخصی کارکنان
  • معرفی و ورود اطلاعات و چهره کاکنان جدید
فهرست