معرفی مدیریت امور اداری و پشتیبانی

مديريت امور اداری و پشتیبانی يكي از زيرمجموعه هاي معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی موسسه است كه سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها و برنامه‌های اداری و پشتیبانی را بر اساس سیاست‌هاي موسسه عهده دار مي باشد. مديريت امور اداری و پشتیبانی شامل دو مجموعه اداره امور اداری و اداره پشتیبانی و ماشین آلات می باشد. اداره امور اداری مسولیت انجام و پیگیری امور اداری از قبیل انجام مکاتبات لازم در خصوص امور جاری مؤسسه، صدور احکام، قراردادهای بیمه، امور بازنشستگی، امور رفاه و ورزش، بایگانی پرونده ها و ارسال و مراسلات را برعهده دارد. اداره پشتیبانی و ماشین آلات موسسه مسئوليت انجام و پیگیری امور پشتيباني موسسه از قبیل خدمات عمومی، تدارکات و کارپردازی، حمل و نقل، فضای سبز، نگهداری و بهره برداری از ساختمان ها و تاسیسات و غیره را بر عهده دارد.

وظایف مديريت امور اداری و پشتیبانی شامل موارد زیر است:

 • پیگیری ارسال و مراسلات
 • انجام امور بازنشستگی کارکنان
 • تقسیم اقلام رفاهی بین کارکنان
 • پیگیری امور رفاهی کارکنان
 • مدیریت و رفع مشکلات اتوماسیون اداری
 • انجام مکاتبات لازم در خصوص امور جاری موسسه
 • صدور احکام
 • انعقاد قراردادهای بیمه
 • بایگانی پرونده ها
 • کنترل و نظارت بر عملکرد واحدهای زیر مجموعه
 • نظارت بر سیستم جامع خرید
 • شرکت فعال در شوراها، کمیته‌ها و کارگروه‌های مرتبط
 • آموزش کارکنان
 • تدارکات و ارایه خدمات عمومی
 • انجام امور حمل و نقل
 • انجام امور فضای سبز
 • نگهداری و بهره برداری از ساختمان ها و تاسیسات
فهرست