نیروی انسانی مدیریت امور اداری و پشتیبانی

حسین میرزایی

سمت: مدیر امور اداری و پشتیبانی

محسن نجفی

سمت: معاون مدیریت امور اداری و پشتیبانی

سیده لیلا حسینی

سمت: رئیس اداره امور اداری

عبداله مرادی

سمت: مسئول امور رفاهی و ورزش

محمد مهرآذر

سمت: متصدی حضور و غیاب

محمد علی غلامی

سمت: کارشناس آموزش

هدایت عبداله پوردرونی

سمت: مسئول دبیرخانه

سیاوش نجار درونکلائی

سمت: متصدی امور رفاهی و ورزش

سس

رضا شایسته سیرت

سمت: مسئول مخابرات

حسین عبودی فرحانی

سمت: کارمند امور اداری

محمد حاتمی

سمت: کارمند امور اداری

فهرست