نیروی انسانی مدیریت امور اداری و پشتیبانی

حسین میرزایی

سمت: مدیر امور اداری و پشتیبانی

محسن نجفی

سمت: معاون مدیریت امور اداری و پشتیبانی

سید اصغر نعمتی

سمت: رئیس اداره امور پشتیبانی

سیده لیلا حسینی

سمت: رئیس اداره امور اداری

عبداله مرادی

سمت: مسئول امور رفاهی و ورزش

محمد مهرآذر

سمت: متصدی حضور و غیاب

علی اکبر قراگزلو

سمت: مسئول تاسیسات

محمدحسن خالوباقری

سمت: کارشناس امور بازنشستگی

ناهید میرزاخانی

سمت: مسئول آموزش

عنایت اله غلامی

سمت: مسئول کارپردازی

حسنعلی بنیادی

سمت: مسئول امور بایگانی

نبی اله رجبعلی

سمت: مسئول خدمات

هدایت عبداله پوردرونی

سمت: مسئول دبیرخانه

سیاوش نجار درونکلائی

سمت: متصدی امور رفاهی و ورزش

سس

رضا شایسته سیرت

سمت: مسئول مخابرات

حسین عبودی فرحانی

سمت: کارمند امور اداری

محمد حاتمی

سمت: کارمند امور اداری

فهرست