نیروی انسانی مدیریت امور اداری و پشتیبانی

شهاب سهرابی

سمت: مدیر امور اداری و پشتیبانی

محسن نجفی

سمت: معاون مدیریت امور اداری و پشتیبانی

حسین میرزایی

سمت: رئیس اداره امور اداری

وحید قاسملو

سمت: رئیس اداره پشتیبانی و ماشین آلات

عبداله مرادی

سمت: مسئول امور رفاهی و ورزش

محمد مهرآذر

سمت: متصدی حضور و غیاب

علی اکبر قراگزلو

سمت: مسئول تاسیسات

محمدحسن خالوباقری

سمت: کارشناس امور بازنشستگی

ناهید میرزاخانی

سمت: مسئول آموزش

عنایت اله غلامی

سمت: مسئول کارپردازی

حسنعلی بنیادی

سمت: مسئول امور بایگانی

حمید عبدالهی

سمت: کارشناس امور اداری

هدایت عبداله پوردرونی

سمت: مسئول دبیرخانه

پرویز انصاری

سمت: مسئول نقلیه

سس

رضا شایسته سیرت

سمت: مسئول مخابرات

حسین عبودی فرحانی

سمت: کارمند امور اداری

نادر سوزنی

سمت: مسئول انبار

محمد حاتمی

سمت: کارمند امور اداری

سیاوش نجار درونکلائی

سمت: متصدی امور رفاهی و ورزش

نبی اله رجبعلی

سمت: مسئول خدمات

فهرست