مرجان برازجانی

سمت: کارشناس آزمایشگاه

تلفن: 5-34256001-026 داخلی 537

پست الکترونیک:

وظایف:

  • همکاری در اجرای طرح ها و پروژه های تحقیقاتی
  • انجام آزمایشات تغذیه و تولیدات دام و طیور
  • اندازه گیری اسیدهای چرب با دستگاه GC
فهرست