مرجان برازجانی

سمت: رئیس آزمایشگاه عسل

تلفن: 5-34256001-026 داخلی 482

پست الکترونیک:

وظایف:

  • انجام آزمون های مختلف عسل (از قبیل اندازه گیری ساکارز و قندهای احیا کننده، اندازه گیری کیفی دیاستاز)
فهرست