معرفی مدیریت امور مالی

حوزه مدیریت مالی که در پیشبرد برنامه ها و فعالیتهای مؤسسه ایفای نقش می نماید از چند بخش تشکیل شده است. تشکیلات سازمانی این مدیریت شامل امور تامین اعتبار؛ رسیدگی اسناد مالی؛ حقوق و دستمزد ؛ قرارداد ها و درآمدها ؛ امین اموال ؛ امور بانکی و نهایتا تنظیم دفاتر قانونی می شود که مجموعه فعالیت آنها ارایه گزارشات مالی می باشد که در قالب تراز نامه (صورت تغییرات مالی)  تنظیم و به صورت گزارشات رسمی سالانه به مراجع قانونی تحویل می گردد. در چارچوب آئین نامه مالی و معاملاتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی جایگاه مدیریت مالی و وظایف آن تعریف شده است که عملا” این وظایف به مدیر امور مالی محول گردیده است.

وظایف مدیریت امور مالی به شرح ذیل است:

  • اعمال نظارت مالی از نظر رعایت قوانین و مقررات مربوط به مفاد این آئین نامه و مصوبات هیأت امناء
  • نگهداری حساب و تنظیم گزارش های مالی و نظارت بر حفظ اسناد، دفاتر و مدارک مالی و اطلاعات نرم افزاری مربوط
  • نگهداری و حفظ و حراست از انواع اوراق بهادار، سپرده ها و عندالزوم مسکوکات، وجوه و نقدینه هایی که تحویل امور مالی شده است
  • نظارت بر نگهداری حساب اموال غیر مصرفی و دارایی های سازمان
  • نظارت بر چگونگی وصول درآمدهای اختصاصی و کنترل واریز آنها به خزانه در حد امکانات در اختیار و سپس مصرف آن ها
فهرست