معرفی گروه طرح و برنامه

گروه طرح و برنامه از زیرمجموعه های معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور می باشد. اين گروه با دارا بودن کارشناسان حوزه امور تملکی، امور هزینه ای، بودجه و آمار و ارزیابی عملکرد در راستای تهیه، تنظیم، توزیع، ابلاغ و مبادله موافقتنامه های تملک دارایی های سرمایه ای (موافقتنامه طرح تکمیل و تجهیز، موافقتنامه طرح توسعه و تولید گاو نژاد سیستانی) و موافقتنامه بودجه تفضیلی سالانه، تخصیص اعتبارات به بخشهای علوم دامی استان ها، برنامه ریزی های ساختاری بودجه ای در موسسه، تدوین نظام بودجه ریزی سالانه و نظارت بر حسن انجام آن، پیگیری ایجاد منابع جدید اعتباری، تحقق اعتبارات مصوب همراه با تهیه گزارشات اعتباری و تحلیل عملکرد، ارتباط مداوم و اثربخش با بخشها و مدیریت های موسسه، سازمان متبوع، وزارتخانه و سازمان برنامه و بودجه کشور انجام وظیفه می نماید.

فهرست