منصوره عاملی

سمت: کارشناس آزمایشگاه میکروب شناسی

تلفن: 5-34256001-026 داخلی 471

پست الکترونیک:

وظایف:

  • همکاری در اجرای طرح ها و پروژه های تحقیقاتی
  • انجام آزمایشات میکروب شناسی
فهرست