منیژه نظام دوست

سمت: کارشناس برنامه و بودجه (برنامه و آمار)

تلفن: 5-34256001-026 داخلی 383

پست الکترونیکی: m.nezamdoost@asri.ir

وظایف:

  • تهیه گزارش عملکرد پژوهشی سالانه
  • تهیه گزارش و تکمیل فرمهای سامانه شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری(عتف)
  • تهیه گزارش عملکرد برنامه اقتصاد مقاومتی (بسته های دانش بنیان شیر و گوشت قرمز و بسته های دانش بنیان مرغ و تخم مرغ)
  • تکمیل پرسشنامه آماری سالانه
  • تهیه عملکرد شش ماهه برای برنامه ششم توسعه
  • تهیه جداول تفاهم نامه اعتبارات پژوهشی سالانه
  • تهیه گزارشات موردی در رابطه با برنامه ریزی و آمار
  • انجام کلیه مکاتبات مربوط به موارد فوق و پیگیری تا حصول نتیجه
فهرست