مهدی کیکاوسی

سمت: مسئول ایستگاه طیور لاین

تلفن: 5-34256001-026 داخلی 516

پست الکترونیکی: keikavousi6935@gmail.com

وظایف:

  • مدیریت حفظ و نگهداری نیروهای بخش لاین
  • مدیریت حفظ و نگهداری طیور و تولیدات بخش لاین
  • همکاری در اجرای طرحهای تحقیقاتی در بخش لاین
فهرست