نادر سوزنی

سمت: مسئول انبار

تلفن: 5-34256001-026 داخلی 330

پست الکترونیکی: javad135000@gmail.com

وظایف:

  • دریافت کالا، ثبت رسید انبار و ارسال فاکتور خرید مطابق فاکتور خرید کالا
  • تحویل کالا بر اساس حواله خروج
  • طبقه بندی و کد بندی کالاهای موجود در انبار
  • صدور برگ ضایعات انبار و حواله خروج بر اساس آیین نامه داخلی شرکت
  • وارد کردن تمامی اطلاعات در نرم افزار حسابداری انبار
  • ارائه گزارشات دوره ای به مقامات مافوق بر اساس دستورالعمل های صادره
فهرست