ناصر تیمورنژاد

سمت: رئیس گروه طرح و برنامه

تلفن: 34256062-026

پست الکترونیکی: n.teymournezhad1350@gmail.com

وظایف:

  • تهیه، تنظیم، توزیع، ابلاغ، مبادله موافقتنامه، تخصیص استان ها در چارچوب ضوابط، بخشنامه ها و دستورالعمل های بودجه ای
  • انجام برنامه ریزیهای ساختاری بودجه ای در موسسه، تدوین نظام بودجه ریزی سالانه و نظارت بر حسن انجام آن در راستای ارتقای امور برنامه و بودجه ای
  • پیگیری ایجاد منابع جدید اعتباری، بهره گیری از ظرفیتهای قانونی در راستای برنامه ها و راهبردهای موسسه
  • تحقق اعتبارات مصوب همراه با تحلیل عملکرد
  • ارتباط مداوم و اثربخش با بخشها و مدیریت های موسسه، سازمان متبوع، وزارتخانه و سازمان برنامه و بودجه کشور در راستای اهداف برنامه و بودجه ای موسسه
فهرست