نبی اله رجبعلی

سمت: مسئول خدمات

تلفن: 5-34256001-026 داخلی 305

پست الکترونیکی: n.rajabali4908@gmail.com

وظایف:

  • نظارت بر حسن اجرای وظایف کارکنان تحت سرپرستی
  • انجام کلیه امور پشتیبانی و خدماتی مرکز و ارائه آن به واحدهای مختلف
  • بازدید مستمر و روزانه از کلیه قسمت ها، اتاق ها، ساختمان ها، محوطه و غیره
  • برآورد و تأمین وسایل کار و مواد مصرفی موردنیاز کادر خدماتی و پرسنل تحت سرپرستی
  • همکاری و مشارکت در برگزاری همایش ها، اعیاد، مراسم، جلسات و غیره
فهرست